Privacybeleid

Hallo lieve bezoeker,

Voor threedom en mij is transparantie in de communicatie tussen u en mij altijd erg belangrijk en daarom heb ik hieronder alles onthuld wat er kan gebeuren met uw gegevens die u hier achterlaat. Zoals u weet, gebeurt dit alleen met uw toestemming, die u ook weer kunt intrekken.

Schrijf me als je vragen hebt 🙂

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze verstrekking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. U kunt te allen tijde op het in het impressum vermelde adres contact met ons opnemen in verband met deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor details, zie het privacybeleid onder “Recht om verwerking te beperken”.

Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in dit privacybeleid informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Sercan Kahraman
c/o Postflex #5158
Emsdettener Str. 10
48268 Greven

Telefoon: 0176646122
E-mail:threedom.nl

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op Art. 6 para. 1 lit. e of f DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van art. 21, lid 1, DSGVO).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar overeenkomstig art. 21 (2) DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, maakt deze site gebruik van een SSL-protocol of SSL-protocol. TLS encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw persoonsgegevens in ons bezit betwist, zullen wij gewoonlijk tijd nodig hebben om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
 • Indien u bezwaar wenst te maken op grond van artikel 21, lid. 1 DSGVO, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Browsertype en -versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgaanvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden, naast uw commentaar, ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is gegeven, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien wij reacties op onze site niet controleren voordat zij worden geactiveerd, hebben wij deze gegevens nodig om maatregelen te kunnen nemen tegen de auteur in geval van wettelijke overtredingen, zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van de site kunt u zich abonneren op reacties nadat u zich hebt geregistreerd. U zult een bevestigingsmail ontvangen om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment voor deze functie afmelden via een link in de infomails. De gegevens die u in het kader van het abonneren op commentaren hebt ingevoerd, worden in dit geval gewist; indien u deze gegevens echter voor andere doeleinden en op een ander tijdstip aan ons hebt doorgegeven (bijv. bestelling nieuwsbrief), blijven zij bij ons.

Bewaartermijn van de opmerkingen

De commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om wettelijke redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Rechtsgrondslag

Het opslaan van de opmerkingen is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen wordt door de intrekking niet aangetast.

3. cookies en verslagen over toegangsnummers

Wij gebruiken “sessiecookies” van VG Wort, München, om de toegang tot teksten te meten en zo de waarschijnlijkheid van kopiëren vast te leggen. Sessiecookies zijn kleine stukjes informatie die een provider opslaat in het RAM van de computer van de bezoeker. Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Bovendien bevat een cookie informatie over de herkomst ervan en de opslagperiode. Sessiecookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Deze metingen worden door INFOnline GmbH uitgevoerd volgens de Schaalbare Centrale Meetmethode (SZM). Zij helpen de kopieerkans van afzonderlijke teksten te bepalen met het oog op de vergoeding van de wettelijke aanspraken van auteurs en uitgevers. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via cookies.

Veel van onze pagina's zijn voorzien van JavaScript-oproepen, via welke wij de toegang rapporteren aan het Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). Op deze manier stellen wij onze auteurs in staat deel te nemen aan de distributies van het VG Wort, dat de wettelijke vergoeding betaalt voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in overeenstemming met de Duitse auteurswet. § § 53 UrhG zorgen.

Het is ook mogelijk om onze aanbiedingen zonder cookies te gebruiken. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt zodra er cookies worden verzonden.

4. privacybeleid voor het gebruik van de procedure voor schaalbare gecentraliseerde metingen

Webaanbiedingen

Onze website en ons mobiele webaanbod maken gebruik van de “Scalable Central Measurement Method” (SZM) van INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) voor het bepalen van statistische karakteristieke waarden voor het bepalen van de kopieerkans van teksten.

Anonieme meetwaarden worden verzameld. Bij de meting van het toegangsaantal wordt als alternatief gebruik gemaakt van een sessiecookie of een handtekening die wordt gemaakt van diverse automatisch door uw browser doorgegeven gegevens om computersystemen te herkennen. IP-adressen worden alleen in anonieme vorm verwerkt.

De procedure is ontwikkeld met inachtneming van de gegevensbescherming. Het enige doel van de procedure is het bepalen van de kopieerbaarheid van afzonderlijke teksten.

Op geen enkel moment worden individuele gebruikers geïdentificeerd. Uw identiteit blijft altijd beschermd. U ontvangt geen reclame via het systeem.

5. sociale media

eRecht24 Hulpmiddel voor veilig delen

De inhoud van onze pagina's kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Deze pagina maakt hiervoor gebruik van de eRecht24 Safe Sharing Tool. Dit instrument brengt alleen rechtstreeks contact tot stand tussen de netwerken en de gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt. Het aanklikken van de knop geldt als toestemming in de zin van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Dit instrument draagt niet automatisch gebruikersgegevens over aan de exploitanten van deze platforms. Indien de gebruiker is ingelogd op een van de sociale netwerken, verschijnt bij gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Google+1, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen alvorens deze te verzenden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina delen in sociale netwerken op een manier die in overeenstemming is met de privacy, zonder dat er volledige surfprofielen worden aangemaakt door de beheerders van de netwerken.

6. analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Deactiveer Google Analytics.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Jobverwerking

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor de integratie van advertenties van Google Inc (“Google”). De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Deze webbakens kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden gedeeld met contractanten van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

Het opslaan van AdSense cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

EZOIC

Deze website maakt gebruik van EZOIC, een advertentie-integratiedienst die wordt aangeboden door EZOIC Inc en EZOIC Ltd (“EZOIC”). De provider is EZOIC Inc. (Ezoic Inc., 5870 El Camino Real, Carlsbad, Californië, Verenigde Staten) en EZOIC Ltd (Ezoic Limited, Toffee Factory, Lower Steenbergs Yard, Newcastle Upon Tyne, NE1 2DF Verenigd Koninkrijk).

EZOIC maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. EZOIC maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Deze webbakens kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar een server van EZOIC in de VS en het Verenigd Koninkrijk en daar opgeslagen. Deze informatie kan door EZOIC worden gedeeld met contractanten van EZOIC. EZOIC zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die over u zijn opgeslagen.

Het opslaan van EZOIC cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door EZOIC op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Het privacybeleid van EZOIC Inc. en EZOIC Ltd. kunnen worden geraadpleegd op de volgende link: https:threedom.nl

FACEBOOK PIXEL

Facebook pixel: Met behulp van de Facebook pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook advertenties”). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan deze gebruikers op Facebook en binnen de diensten van de met Facebook samenwerkende partners (het zogenaamde “Audience Network”) weer te geven. https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die blijken uit de bezochte websites) die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenstemmen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij ook de doeltreffendheid van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door na te gaan of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde “conversiemeting”).

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (gegevens die de locatie van een eindgebruiker's eindapparaat aangeven).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Tracking (bijv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, evaluatie van bezoekacties, op interesses gebaseerde en gedragsgerichte marketing, profilering (opstellen van gebruikersprofielen), conversiemeting (meten van de doeltreffendheid van marketingmaatregelen), targeting (bepalen van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud), cross-device tracking (cross-device verwerking van gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO), Gewettigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid van bezwaar (opt-out): Wij verwijzen naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de aan de aanbieders geboden mogelijkheden om bezwaar te maken (de zogenaamde “opt-out”). Als er geen expliciete opt-out optie is gespecificeerd, hebt u de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons online-aanbod beperken. Daarom bevelen wij de volgende aanvullende opt-out-opties aan, die in beknopte vorm voor de respectieve gebieden worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Grensoverschrijdend: http://optout.aboutads.info.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

7. nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen wordt door de intrekking niet aangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee onder meer de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Indien u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief (bv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp heeft een certificering volgens het “EU-US Privacy Shield”. Het “Privacy Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om ervoor te zorgen dat de Europese normen inzake gegevensbescherming in de VS worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (een zogeheten webbaken) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de respectieve ontvanger van de nieuwsbrief. Zij worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Indien u geen analyse door MailChimp wenst, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Wij geven hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht. Bovendien kunt u zich ook rechtstreeks op de website uitschrijven voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Voor meer details verwijzen wij u naar het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

8. plugins en hulpmiddelen

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

9. onlinemarketing en partnerprogramma's

Amazon Affiliate Programma

De beheerders van de pagina's nemen deel aan het Amazon EU affiliate programma. Op onze pagina's staan advertenties en links naar de site Amazon.co.uk, waaraan wij geld kunnen verdienen via terugbetaling van advertentiekosten. Amazon gebruikt hiervoor cookies om de herkomst van de bestellingen te kunnen traceren. Hierdoor kan Amazon herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt.

De opslag van “Amazon cookies” is gebaseerd op Art. 6 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft hier een legitiem belang bij, aangezien de hoogte van zijn affiliatevergoeding alleen via de cookies kan worden bepaald.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon, zie het privacybeleid van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.